"Tussentijds stikstofkader is zure appel waar we doorheen moeten" | FELT vzw

2021-11-17 12:45:52 By : Ms. Emily Yang

Wij gebruiken cookies om u beter en persoonlijker te kunnen helpen.

Het interim-kader voor stikstof blijft de mensen in beroering brengen. Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) en Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) beantwoorden daarom uitzonderlijk samen een aantal vragen in de Landbouwcommissie over de richtlijnen en de houding van het Departement Landbouw en Visserij in vergunningsdossiers . "We moeten door deze zure appel heen, het gaat niet om willen, maar om moeten", klonk het.

Het stikstofdossier houdt de Vlaamse regering al maanden bezig. De veelbesproken stikstofuitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen eind februari over een pluimveestal in Kortessem bracht de bestaande Vlaamse stikstofregeling in twijfel. Om een ​​grote licentiebevriezing, zoals in Nederland, te voorkomen, werkte de Vlaamse regering begin mei een tijdelijke regeling uit. Minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) legde via een ministeriële aanwijzing strengere normen op, zowel voor de industrie als voor de landbouw.

Vooral van de landbouw is een grotere inspanning nodig om de ammoniakemissie te beperken. In het verleden kon een bedrijf een vergunning krijgen als de impact van stikstofneerslag op de nabijgelegen natuur beperkt bleef tot maximaal vijf procent. Sinds die ministeriële instructie is dat aangescherpt tot nul procent. Elke aanvraag dient middels een 'passende beoordeling' aan te tonen dat er geen negatief effect is op de omringende natuur en zo nodig moeten maatregelen worden genomen om de ammoniakemissie te verminderen. Demir heeft vervolgens richtlijnen opgesteld die een beoordelingskader bieden voor de juiste beoordeling.

Gezien het grote belang van het dossier en de impact die landbouwers op het terrein ervaren, kozen Vlaams minister van Milieu Demir en Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) ervoor om de Kamervragen over recent advies van het Departement Landbouw en Visserij over vergunning te bundelen en te bundelen. bestanden. antwoord in de Commissie landbouw, visserij en plattelandsbeleid.

De Standaard liet onlangs weten dat het ministerie van Landbouw en Visserij de richtlijnen niet wil accepteren. De landbouwadministratie nam in verschillende adviezen van regionale of provinciale milieuvergunningencommissies een minderheidsstandpunt in en stelde vast dat zij het niet eens was met de weigering van de vergunning door de betreffende milieuvergunningscommissie.

Een houding die de wenkbrauwen deed fronsen bij verschillende Vlamingen. Stefaan Sintobin (Vlaams Belang), Mieke Schauvliege (Groen) en Wilfried Vandaele (N-VA) ondervroegen zowel Demir als Crevits over de kwestie. Daarnaast was er ook een vraag van Tinne Rombouts (CD&V) over de richtlijnen die zijn uitgevaardigd.

Minister Demir legde aan de landbouwcommissie uit dat haar ministeriële instructie gebaseerd is op het "voorzorgsprincipe". "Ik besef dat we de lat hoog leggen en dat de regels streng zijn, maar het is onze taak als overheid om nu voorzichtig te zijn", zei ze. Volgens haar is dit nodig om een ​​volledige licentiebevriezing te voorkomen. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat er geen investeringen worden gedaan nu we later moeten zeggen dat we het bij het verkeerde eind hadden.

Ik besef dat we de lat hoog leggen en dat de regels streng zijn. Maar we moeten ervoor zorgen dat er geen investeringen zijn nu we later moeten zeggen dat we het bij het verkeerde eind hadden

Zij wijst er tevens op dat de richtlijnen die zij heeft gegeven ter verduidelijking van de ministeriële aanwijzing geen automatisch geldend beoordelingskader voor haar dienstverlening vormen, maar richtlijnen zijn die helpen bij het opstellen en beoordelen van de passende beoordeling. "Zowel de instructie als de richtlijnen moeten worden toegepast door de adviesdiensten en de lokale autoriteiten", zei Demir in de Commissie.

De minister geeft ook aan contact te hebben gehad met alle milieuvergunningscommissies die de ingediende vergunningsdossiers in behandeling nemen. Hieruit blijkt dat het Ministerie van Landbouw en Visserij meerdere keren een minderheidsstandpunt heeft ingenomen toen de Provinciale of Regionale Milieuvergunningscommissies een negatief advies gaven aan een vergunningsdossier vanwege de stikstofbelasting. Daarnaast merkte het op dat "in afwachting van duidelijke en wettelijk bepaalde criteria over hoe de vergunningverlening zal worden benaderd, het niet wil deelnemen aan het huidige voorstel tot weigering".

De opmerkingen van de oppositie over het standpunt van de afdeling waren hard. “Het tart de verbeelding dat een administratie dergelijke instructies niet opvolgt. Een administratie moet het beleid van de regering uitvoeren en zich er niet tegen verzetten”, zegt Wilfried Vandaele. “Dit is een protest van de administratie tegen het beleid van de regering”, zegt Mieke Schauvliege. “Ik kan absoluut niet geloven dat dit de cultuur is die leeft in de landbouwadministratie. Er is een proces nodig om die cultuur te veranderen.”

Ik ben het er fundamenteel niet mee eens dat mijn diensten als onprofessioneel of tegendraads worden bestempeld omdat ze autonoom advies geven

Die opmerkingen gingen de mist in bij minister Crevits. “Ik laat mijn administratie hier niet in de grond zakken. Er werken 100 mensen met een enorme expertise en een grote mate van autonomie. Het is goed dat Kamerleden kritisch kijken naar de uitvoering van het beleid, maar ik ben het er principieel niet mee eens dat mijn diensten als onprofessioneel of tegenstrijdig worden bestempeld omdat ze autonoom advies geven", zei ze.

De minister maakte ook duidelijk dat ze inmiddels overleg heeft gehad met haar administratie. “Het maakt duidelijk dat advies altijd maatwerk en altijd zorgvuldig moet zijn. Zuiver standaardzinnen formuleren is dan ook uit den boze', zegt Crevits. Ze vraagt ​​wel om enig begrip. “De consultancydiensten zijn twee keer in een nieuwe wereld terechtgekomen. Een eerste keer na de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en een tweede keer na de ministeriële aanwijzing en bijbehorende richtlijnen.”

In deze context moet het tweede positieve advies voor de uitbreiding van de pluimveestal in Kortessem gezien worden. Het is dit dossier dat aan de basis lag van de bekende stikstofuitspraak van de Raad voor Vergunningsgeschillen die het hele stikstofkader in gevaar bracht. “Dat advies is gegeven voordat het nieuwe voorlopige kader er was. Inmiddels is dit dossier onderzocht in de bevoegde milieuvergunningscommissie en heeft het departement het negatieve advies van de commissie onderschreven en neemt het geen minderheidsstandpunt meer in”, aldus Crevits.

Iedereen beoordeelt dossiers met zijn eigen aanpak, maar tegelijkertijd kunnen we niet doen alsof de strengere stikstofregels niet bestaan

Demir geeft ook aan dat ze de rol van de verschillende entiteiten in deze licentiecommissies respecteert. “Iedereen beoordeelt dossiers met zijn eigen aanpak, maar tegelijkertijd kunnen we niet doen alsof de strengere stikstofregels niet bestaan”, zegt ze. Ze zegt ook dat we overheden de tijd moeten geven om de nieuwe regels vast te stellen. Volgens de twee ministers is er de afgelopen dagen en weken intensief overleg geweest over de toepassing van de tijdelijke richtlijnen.

Beide ministers erkennen dat er binnenkort een definitief stikstofkader moet komen. "Daar willen we dit jaar mee landen", zei Demir. “Dat kader moet robuust en rechtszeker zijn.” Volgens Demir is het ook belangrijk dat de agrarische sector, die zich nu aangevallen voelt, wordt betrokken bij het zoeken naar een stabiele oplossing. "Maar we moeten door deze zure appel heen. Het gaat niet om willen, maar om moeten", zegt de N-VA-minister. 

Boeren beseffen dat ze moeite moeten doen, maar laat ze de architect van hun toekomst zijn

Voor landbouwminister Crevits is het belangrijk om in het dossier "de boeren als achterban te beschouwen". “Ik wil niet dat ze worden weggezet als degenen die gestraft zullen worden of degenen die een grote inspanning zullen moeten leveren. Iedereen zal zich moeten inspannen, ook onze boeren”, zegt Crevits. “Ze beseffen dat, maar laten ze zelf de architect van hun toekomst zijn. Zij zullen moeten helpen bij het schrijven van het duurzaamheidsverhaal. Het is aan ons om de kaderregels te geven op basis waarvan individuele plannen moeten worden beoordeeld.”

Robuuste wetgeving is daarbij cruciaal, vindt ze. “Daarom moet er zo snel mogelijk een definitief stikstofkader worden opgesteld, maar dat kan alleen met een duidelijk flankerend en stimulerend beleid om landbouwbedrijven te begeleiden en te ondersteunen bij deze evolutie”, besluit Crevits.

Bekijk hier het debat in de Commissie landbouw, visserij en plattelandsbeleid (vanaf 00:44:10):

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikelen sinds uw laatste bezoek